Tuesday, February 2, 2010


F vÀ¯Éð ¸ÁPÁ¬ÄvÀÄ !

F ¸ÀAaPÉAiÀÄ `C¢üPÀ¥Àæ¸ÀAUÀ’ ºÉÃUÉ, J°èAzÀ DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÉAzÉà vÉÆÃZÀzÉ vÀl¥ÀmÁAvÀ PÉÊPÁ¯Ár¸ÀÄvÁÛ §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ PÀĽwzÉÝ. ¥É£ÀÄß £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁrzÁUÀ¯Éà ªÉÄʪÀÄÄjzÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÀÄÝ.

EAvÀºÀ MAzÀÄ vÀl¸ÀÜ ¹ÜwUÉ PÁgÀtUÀ½zÀÄݪÀÅ. PÀ£ÀßrUÀgÀ ¦æÃwUÉ ¥ÁvÀægÁzÀ E§âgÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. M§âgÀÄ ¹.C±Àéxï, E£ÉÆߧâgÀÄ «µÀÄÚªÀzsÀð£ï. E§âgÀÆ d£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÁ PÁ® RĶAiÀÄ°èlÖªÀgÀÄ. £À£Àß PÀƸÀÄ `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’AiÀÄÆ CµÉÖ. PÀ¼ÉzÀ 12 wAUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉzÀÄ RĶPÉÆnÖzÉ. DzÀgÉ FUÀ EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ PÀƹUÉ ¤vÁætªÁVzÉ. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÀgÀqÀĪÀ ªÀiÁgÀPÀ gÉÆÃUÀ §r¢zÉ. EzÀ£Éß®è «ªÀgÀªÁV ¤ªÀÄUÉ w½¸ÉÆÃtªÉAzÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä PÀĽvÀgÉ £À£Àß PÉÊ vÀl¸ÀܪÁUÀzÉ EgÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ?

ºËzÀÄ, ¤ªÀiÁäuÉUÀÆ `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’ NqÀ¯ÁgÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÉ. ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤jÃQë¹AiÉÄà EzÉÝ. JzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ M§â¤AzÀ ¸ÁzsÀå«®èzÀAvÁVzÉ. DgÀA¨sÀzÀ°èzÀÝ ¨ÉA§°UÀgÀÄ PÀ¼ÀaPÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÉÆvÀÛ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV £À£ÀUÉ KlÄPÉÆlÖ ªÀåQÛ - M§â r¹Öç§Æålgï. EAvÀºÀ M§â ªÀĺÁ ¸ÉÆêÀiÁj ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁlPÉÌ CºÀð£Éà C®è JAzÀÄ vÀqÀªÁV w½¬ÄvÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä »ÃUÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä UÀæºÀZÁgÀ CAvÁgÀ®è ºÁUÉ! EAvÀºÀ zÀjzÀæªÁ¹UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ CAn©qÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ DgÀÄ ¸ÀAaPÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÁUÀ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ. F ¸ÉÆêÀiÁj ¸ÀºÀªÁ¸À¢AzÀ zÀÆgÀ«zÀÄÝ©mÉÖ. £ÀAvÀgÀ ªÀiÁrzÀ E£ÉÆßAzÀÄ M¼Éî PÉ®¸ÀªÉãÉAzÀgÉ r¹Öç§ÆålgïUÀ¼À£Éßà zÀÆgÀ«nÖzÀÄÝ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆìÄvÀÄ. ¥ÀwæPÉUÉ CzÉÆAzÀÄ ºÉÆqÉvÀ. DzÀgÉ £À£Àß Q¸ÉUÉ ©Ã¼À§ºÀÄzÁVzÀÝ ¨sÁj ºÉÆqÉvÀ¢AzÀ ¥ÁgÁVzÉÝ.

`ªÁgÉPÉÆÃgÉ’ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½zÀÄݪÀÅ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV eÁ¹Û ¨É¯ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ ¸Áé«Ä... PÀvÉ, PÁzÀA§jUÀ½®è¢zÀÝgÉ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è... ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁr... F ªÀÄÆgÀgÀ®Æè £Á£ÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ºÁVgÀ°®è. D±ÀÑAiÀÄðªÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæZÁgÀ«®è¢zÀÝgÀÆ ºÉƸÀ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁrzÉÝ!

F £ÀqÀÄªÉ ZÉ£ÁßV ªÀiÁgÁlªÁUÀÄwÛgÀĪÀ CAUÀrUÀ½AzÀ `E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¥ÀwæPÉ PÀ½¸À¨ÉÃr’ JAzÀÄ DWÁvÀUÉƽ¸ÀĪÀ PÀgÉUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ. ¸ÀgÀt PÉƯÉUÀ¼ÀÄ! `PÉƯÉUÁgÀ’jUÉ zÉêÀgÀÄ §Ä¢Ý PÉÆqÀ° JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÉ.

2009gÀ DgÀA¨sÀPÉÌ £À£Àß ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀ UɼÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÁgÀ £ÀA©PɬÄvÀÄÛ. `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’, PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåAUÀåavÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ±ÀQÛAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ PÉlÖ D¸É¬ÄvÀÄÛ. GvÁì» ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀjUÉ ¥ÀwæPÉ MAzÀÄ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄAvÁUÀ° JA§ D±ÀAiÀÄ EvÀÄÛ. ¥ÀwæPÉ DgÀA©ü¹zÉ. DzÀgÉ §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀgÀÄ £À£Àß GzÉÝñÀ CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî°®è. J¥ÀàvÀÄÛ ªÀÄA¢ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀgÀ°è PÉêÀ® ºÀvÀÄÛ ªÀÄA¢, ZÀAzÁzÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀgÀÄ. M§â ªÀåQÛUÉ 5 jAzÀ 10 ZÀAzÁzÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð«gÀĪÀÅ¢®èªÉÃ? £ÁaPÉUÉÃrvÀ£À C¤¹vÀÄ.

¥Àæwà ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ZÀAzÁzÁgÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀļÀî eÁ»ÃgÁw£À°è ¤ÃªÀÅ ZÀAzÁzÁgÀgÁV, ¤ªÀÄä DwäÃAiÀÄgÀ°è M§âgÀ£ÀÄß `ªÁPÉÆÃ’ §¼ÀUÀPÉÌ ¸ÉÃj¹’ JA§ PÉÆÃjPÉ EzÉ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÉÆ£Éß MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ºÀUÀ®Ä PÀ£À¸ÀÄ ©vÀÄÛ. £À£Àß 1500 ªÀÄA¢ ZÀAzÁzÁgÀgÀÄ LzÀÄ ZÀAzÁzÁgÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ 7500 DUÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀ£Éà ªÀµÀðzÀ°è CzÀÄ 37500 DUÀÄvÀÛzÉ! ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀµÀðPÉÌ `ªÁPÉÆÃ’ MAzÀĪÀgÉ®PÀë zÁngÀÄvÀÛzÉ!! ªÁíªï! JAvÀºÀ ªÀÄzsÀÄgÀ PÀ£À¸ÀÄ!

»ÃUÉ §gÉAiÀÄĪÁUÀ vÀlÖ£É £É£À¥ÁUÀĪÀÅzÀÄ GqÀĦAiÀÄ PÀÄ.UÉÆÃ. EªÀgÀÄ `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’UÉ ¹PÀÌ D¹Û. ¥Àæwà ¸ÀAaPÉAiÀÄ 20 - 50 ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj ºÀt PÀè¥ÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÀ½¸ÀĪÀ CªÀgÀ ªÉÊRj EzÉAiÀÄ®è, AiÀiÁªÀ CAUÀr ªÀiÁ°PÀgÀÆ vÀ¯É vÀVθÀ¨ÉÃPÀÄ. CºÀAPÁj ¥ÀwæPÁ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ §UÉÎ £À£ÀVgÀĪÀ PÉlÖ ¨sÁªÀ£É PÉ®ªÉǪÉÄä ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À M§â£Éà M§â ¥ÀwæPÁ ªÀiÁgÁlUÁgÀ¤AzÁV ªÀiÁAiÀĪÁV©qÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁPÉ UÉÆvÉÛãÉÆÃ? ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉÃ¥ÀgÀÄ ©¸ÁPÀĪÀ F ¢ÃQëvï JA§ AiÀÄĪÀPÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÉÆÃr! 50 jAzÀ 100 ¥ÀæwUÀ¼ÀªÀgÉUÉ M§âAnUÀ£ÁV ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’AiÀÄ gÀÄa »r¹gÀĪÀ FvÀ£À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉUÉ £À£Àß ¸É®Æåmï! ªÉÄÃ¯É ºÉýgÀĪÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀAvÉ ¥Àæwà HgÀ®Æè M¨ÉÆâ§âgÀÄ EgÀÄwÛzÀÝgÉ £Á¤ÃUÀ eÁPï¥Ámï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ.

EzÉ®è ªÀiÁgÁlzÀAUÀ¼ÀzÀ°è £Á£ÀÄ £ÀqɹzÀ dmÁ¥ÀnAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. E£ÀÄß £Á£ÀÄ ¤jÃQë¹AiÉÄà EgÀzÀ ¥ÉÃfAUï (¥ÀÄlUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ) ªÀÄA¢UÀ¼À ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀ eÉÆÃqÀuÉ (r.n.¦)PÁgÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½AzÁV ¥ÀwæPÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÉÆgÀ§gÀĪÀÅzÀÄ Cwà zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ.

EµÉÖ®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉ¸Àj£À°è CAPÀtUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, «£Áå¸À, ªÀÄÄR¥ÀÄl §gÀºÀ, ªÀåAUÀåavÀæUÀ¼ÀÄ, eÁ»ÃgÁvÀÄ, ¥Àæ¸ÁgÀt J®èªÀ£ÀÆß KPÁAVAiÀiÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. £À£ÉÆßA¢UÉ EzÀÝzÀÄÝ GvÁìºÀ ªÀiÁvÀæ. F ºÀ£ÉßgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¥ÀlÖ §ªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è PÁt¸ÀÄwÛzÀÝgÉ E£ÀßµÀÄÖ ¸ÉÆÃvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÉÆà K£ÉÆÃ! ºÁ¸Àå£Àl ªÀiÁ£À¹PÀªÁV JµÉÖ PÀÄVÎgÀ§ºÀÄzÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß £ÀV¸À¯ÉèÉÃPÀÄ. £À£Àß ¹ÜwAiÀÄÆ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ.

¥Àæw ¨Áj £Á£ÀÄ PÀĹzÁUÀ®Æ CzÁågÀzÉÆà ¥sÉÆãï PÀgÉUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀwæPÉAiÀÄ §UÉÎ MAzÀµÀÄÖ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ. ¤ªÀÄUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EzÀÄ ¤d. £À£ÀUÉ ªÉÄÃf£À ªÉÄðgÀĪÀ F ºÀvÀÄÛ ºÀƪÀÅUÀ½AzÀ ¹QÌzÀµÀÄÖ ¸ÀÆàwð ¨ÉÃgÉ®Æè ¹QÌ®è. F ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ £ÀUÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛªÉ. JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ »AzÉ HnUÉ ºÉÆÃVzÀÝ UɼÉAiÀÄgÉƧâgÀÄ vÀAzÀÄPÉÆlÖ F ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß £ÀUÀÄvÀÛ¯Éà EªÉ! EªÉ®è £À£ÀUÉ JPïìmÁæ ªÉÄʯÉÃeï PÉÆqÀĪÀ ¸ÀÆ¥Àgï ¥ÉmÉÆæïï EzÀÝAvÉ.

£Á£ÀÄ ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÉÝãÉ. `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’ £À£Àß zÀĸÁìºÀ¸À. F zÀĸÁìºÀ¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ £Á£ÉÆAzÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉÝãÉ. £Á£ÀÄ ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ ±ÀæªÀÄ, ªÀå¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß CzsÁðAVUÉ ¢£Á PÀuÁÚgÉ PÁt¸À¨ÁgÀ¢vÀÄÛ (ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà PÀZÉÃj EvÀÄÛ), JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄzÁV £ÀAiÀiÁ ¥ÉÊ¸É DzÁAiÀÄ«®èzÀ F ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀt «¨sÁUÀzÀ¯ÉÆèA¢µÀÄÖ zÀÄr¹zÉÝ. EªÉgÀqÀÄ vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀPÉÌ £À¤ßAzÀ ¸ÁzsÀåªÉà EgÀ°®è JA§ ªÀiÁvÀÄ ¨ÉÃgÉ ©r.

F MAzÀÄ ªÀµÀð ¥ÀÆwðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ZÀAzÁzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÁzÁgÀgÉà PÁgÀt. £À£ÀUÉ ZÉ£ÁßV UÉÆvÀÄÛ. C£ÉÃPÀ ZÀAzÁzÁgÀjUÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAaPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄlÖzÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀPÉÌ CAZÉPÀZÉÃjAiÀįÁèUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀªÉà PÁgÀt EAzÀÄ ºÉý ¤«ÄäAzÀ PÀëªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÀPÉƼÀî¯ÉÃ?

K£Éà EgÀ°. ºÀ¢£ÉüÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ ºÉÆgÀVzÀÄÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄ §AzÀÄ zÉñÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉUÀ¼À°è EgÀzÀAvÀºÀ ¥ÀwæPÁ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ NzÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄUÀ½UÉ vÉÆÃj¹zÉÝãÉ. D ªÀÄnÖUÉ £Á£ÀÄ AiÀıÀ¹é. ºÀ®ªÁgÀÄ NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀwæPÉ ZÀlªÁVzÉ JAzÀÄ PÉýzÉÝãÉ. F C®à PÁ®zÀ¯Éèà `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’ EvÀgÀ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ, §gÀºÀUÁgÀjUÉ, ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÀAvÀÆ ©ÃUÀĪÀ «µÀAiÀĪÉ. £À£Àß NzÀÄUÀgÀÄ ªÁgÉPÉÆÃgÉAiÀÄ zsÁnAiÀįÉèà §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ, ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ! »ÃUÉ ºÉªÉÄä ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À¶ÖªÉ. C£ÉÃPÀ GvÀÛªÀÄ QjAiÀÄ §gÀºÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ºÀ¤UÀ«UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀĹzÉÝêÉ. ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃzÀ C£ÉÃPÀ »jAiÀÄ §gÀºÀUÁgÀgÀ£ÀÆß ªÀÄvÀÄÛ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀgÀ£ÀÄß ¸Àäj¹zÉÝêÉ.

¸ÀĪÀÄä£É PÀ¼ÉzÀ J¯Áè ¸ÀAaPÉUÀ¼À ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ« £ÉÆÃr. ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀPÀæzÀȶÖUÉ ©Ã¼ÀzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è. `¨sÀAiÀÄ«®èªÉ? K£ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉÃ?’ JAzÀÄ PÉüÀĪÀªÀjUÉ `ºÁ¸Àå ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉAiÉÄà CzÀÄ’ C£ÀÄßvÉÛãÉ.

`ªÁgÉPÉÆÃgÉ’UÉ £Á£ÀÄ ¤jÃQë¸ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ ¹QÌzÉ. CzÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. ªÉÄʸÀÆj£À `¥Áè£Émï JPïì’, ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï, Dqï¯Áå¨ïì, gÀªÀÄt²æà ºÉÆÃmɯï, PÀ£ÁðlPÀ «zÀÄåvï ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ, mÉÊ¥À£ï gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ eÁ»ÃgÁvÀÄzÁgÀgÀ PÁ°UÉ CqÀةüÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð«zÀÄ.

E£ÀÄß ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀgÀÆ `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’ JA§ ¥ÀwæPÉAiÀÄ £É£À¥ÁzÁUÀ¯É¯Áè vÀ¥ÀàzÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀgÀÄ. ºÀj±ÀÑAzÀæ (ºÀjtÂ) ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ï. EªÀgÉÆA¢UÉ ZÀAzÁzÁgÀgÀ£ÀÄß PÀÆr ºÁPÀĪÀ°è «±ÉõÀ D¸ÀQÛ vÉÆÃj¹zÀ GqÀĦAiÀÄ C±ÉÆÃPïPÀĪÀiÁgï, PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÉnÖ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ©AzÀÄ ±ÉuÉÊ, PÁPÀð¼ÀzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ DZÁgï, wÃxÀðºÀ½îAiÀÄ gÀªÉÄÃ±ï ±ÉnÖ, PÁgÀªÁgÀzÀ UÀAUÁzsÀgï »gÉÃUÀÄwÛ, ¥ÀÄvÀÆÛj£À ªÀÄuÉïÁ ±Á¹Ûç, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À f.J£ï.ªÉÆúÀ£ï, «£ÀAiÀÄ ªÀÄ°è, gÀÆ¥À ±ÉnÖ, vÀÄAPÀÆj£À £ÁUÀgÁd zsÀ£Àå, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À CgɺÉÆ¼É ¸ÀzÁ²ªÀgÁªï ºÁUÀÆ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ dAiÀÄgÁªÀÄ GqÀÄ¥À, gÁA UÉÆÃ¥Á¯ï, CªÀÄÈvï, zÉëzÁ¸ï ¸ÀĪÀtð, ¸ÀÈd£ï, J¸ï.J¸ï.D£ÀAzï, PÉ.Dgï.¸Áé«Ä, £ÀgÉÃAzÀæ, J¯ï.J£ï.gÁªï, £ÁUÀ£Áxï, «.UÉÆÃ¥Á¯ï, n.¢ªÁPÀgï, eÉêÀiïì ªÁeï, ¦. ªÀĺÀªÀÄäzï, ±ÉʯÉñï, ¸Àwñï PÁ£ÀvÀÆÛgï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ£É߯Áè £Á ºÁåAUÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°!

PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ. PÀȵÁÚ¥Àðt CAzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃr. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’ ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä §A¥Àgï ¸ÀAaPÉAiÀiÁV ºÉÆgÀ§gÀ°zÉ. ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÆ EzÉ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ZÀAzÁzÁgÀgÀ ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

£À£Àß §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ¼À PÀ£À¸ÁVzÀÝ EAvÀºÀ MAzÀÄ avÀæ «avÀæ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä £ÉgÀªÁzÀ ¥ÀæwAiÉƧâ NzÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄ«UÉ, CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV ¸ÀªÀĸÀÛ ZÀAzÁzÁgÀjUÉ £À£Àß DwäÃAiÀÄ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.


¥ÀæPÁ±ï ±ÉnÖ

¸ÀA¥ÁvÀPÀ, ªÁgÉPÉÆÃgÉ