Saturday, March 13, 2010

Tuesday, February 2, 2010


F vÀ¯Éð ¸ÁPÁ¬ÄvÀÄ !

F ¸ÀAaPÉAiÀÄ `C¢üPÀ¥Àæ¸ÀAUÀ’ ºÉÃUÉ, J°èAzÀ DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÉAzÉà vÉÆÃZÀzÉ vÀl¥ÀmÁAvÀ PÉÊPÁ¯Ár¸ÀÄvÁÛ §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ PÀĽwzÉÝ. ¥É£ÀÄß £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr C¥ÀºÁ¸Àå ªÀiÁrzÁUÀ¯Éà ªÉÄʪÀÄÄjzÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÀÄÝ.

EAvÀºÀ MAzÀÄ vÀl¸ÀÜ ¹ÜwUÉ PÁgÀtUÀ½zÀÄݪÀÅ. PÀ£ÀßrUÀgÀ ¦æÃwUÉ ¥ÁvÀægÁzÀ E§âgÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. M§âgÀÄ ¹.C±Àéxï, E£ÉÆߧâgÀÄ «µÀÄÚªÀzsÀð£ï. E§âgÀÆ d£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÁ PÁ® RĶAiÀÄ°èlÖªÀgÀÄ. £À£Àß PÀƸÀÄ `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’AiÀÄÆ CµÉÖ. PÀ¼ÉzÀ 12 wAUÀ¼ÀÄ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉzÀÄ RĶPÉÆnÖzÉ. DzÀgÉ FUÀ EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ PÀƹUÉ ¤vÁætªÁVzÉ. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÀgÀqÀĪÀ ªÀiÁgÀPÀ gÉÆÃUÀ §r¢zÉ. EzÀ£Éß®è «ªÀgÀªÁV ¤ªÀÄUÉ w½¸ÉÆÃtªÉAzÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä PÀĽvÀgÉ £À£Àß PÉÊ vÀl¸ÀܪÁUÀzÉ EgÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ?

ºËzÀÄ, ¤ªÀiÁäuÉUÀÆ `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’ NqÀ¯ÁgÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÉ. ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤jÃQë¹AiÉÄà EzÉÝ. JzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ M§â¤AzÀ ¸ÁzsÀå«®èzÀAvÁVzÉ. DgÀA¨sÀzÀ°èzÀÝ ¨ÉA§°UÀgÀÄ PÀ¼ÀaPÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÉÆvÀÛ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV £À£ÀUÉ KlÄPÉÆlÖ ªÀåQÛ - M§â r¹Öç§Æålgï. EAvÀºÀ M§â ªÀĺÁ ¸ÉÆêÀiÁj ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁlPÉÌ CºÀð£Éà C®è JAzÀÄ vÀqÀªÁV w½¬ÄvÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä »ÃUÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä UÀæºÀZÁgÀ CAvÁgÀ®è ºÁUÉ! EAvÀºÀ zÀjzÀæªÁ¹UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ CAn©qÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ DgÀÄ ¸ÀAaPÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÁUÀ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÉ. F ¸ÉÆêÀiÁj ¸ÀºÀªÁ¸À¢AzÀ zÀÆgÀ«zÀÄÝ©mÉÖ. £ÀAvÀgÀ ªÀiÁrzÀ E£ÉÆßAzÀÄ M¼Éî PÉ®¸ÀªÉãÉAzÀgÉ r¹Öç§ÆålgïUÀ¼À£Éßà zÀÆgÀ«nÖzÀÄÝ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆìÄvÀÄ. ¥ÀwæPÉUÉ CzÉÆAzÀÄ ºÉÆqÉvÀ. DzÀgÉ £À£Àß Q¸ÉUÉ ©Ã¼À§ºÀÄzÁVzÀÝ ¨sÁj ºÉÆqÉvÀ¢AzÀ ¥ÁgÁVzÉÝ.

`ªÁgÉPÉÆÃgÉ’ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½zÀÄݪÀÅ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV eÁ¹Û ¨É¯ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ ¸Áé«Ä... PÀvÉ, PÁzÀA§jUÀ½®è¢zÀÝgÉ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è... ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁr... F ªÀÄÆgÀgÀ®Æè £Á£ÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ºÁVgÀ°®è. D±ÀÑAiÀÄðªÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæZÁgÀ«®è¢zÀÝgÀÆ ºÉƸÀ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁrzÉÝ!

F £ÀqÀÄªÉ ZÉ£ÁßV ªÀiÁgÁlªÁUÀÄwÛgÀĪÀ CAUÀrUÀ½AzÀ `E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¥ÀwæPÉ PÀ½¸À¨ÉÃr’ JAzÀÄ DWÁvÀUÉƽ¸ÀĪÀ PÀgÉUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ. ¸ÀgÀt PÉƯÉUÀ¼ÀÄ! `PÉƯÉUÁgÀ’jUÉ zÉêÀgÀÄ §Ä¢Ý PÉÆqÀ° JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÉ.

2009gÀ DgÀA¨sÀPÉÌ £À£Àß ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀ UɼÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÁgÀ £ÀA©PɬÄvÀÄÛ. `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’, PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåAUÀåavÀæPÀ¯ÉAiÀÄ ±ÀQÛAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ PÉlÖ D¸É¬ÄvÀÄÛ. GvÁì» ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀjUÉ ¥ÀwæPÉ MAzÀÄ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄAvÁUÀ° JA§ D±ÀAiÀÄ EvÀÄÛ. ¥ÀwæPÉ DgÀA©ü¹zÉ. DzÀgÉ §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀgÀÄ £À£Àß GzÉÝñÀ CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî°®è. J¥ÀàvÀÄÛ ªÀÄA¢ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀgÀ°è PÉêÀ® ºÀvÀÄÛ ªÀÄA¢, ZÀAzÁzÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀgÀÄ. M§â ªÀåQÛUÉ 5 jAzÀ 10 ZÀAzÁzÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð«gÀĪÀÅ¢®èªÉÃ? £ÁaPÉUÉÃrvÀ£À C¤¹vÀÄ.

¥Àæwà ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ZÀAzÁzÁgÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀļÀî eÁ»ÃgÁw£À°è ¤ÃªÀÅ ZÀAzÁzÁgÀgÁV, ¤ªÀÄä DwäÃAiÀÄgÀ°è M§âgÀ£ÀÄß `ªÁPÉÆÃ’ §¼ÀUÀPÉÌ ¸ÉÃj¹’ JA§ PÉÆÃjPÉ EzÉ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÉÆ£Éß MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ºÀUÀ®Ä PÀ£À¸ÀÄ ©vÀÄÛ. £À£Àß 1500 ªÀÄA¢ ZÀAzÁzÁgÀgÀÄ LzÀÄ ZÀAzÁzÁgÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ 7500 DUÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀ£Éà ªÀµÀðzÀ°è CzÀÄ 37500 DUÀÄvÀÛzÉ! ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀµÀðPÉÌ `ªÁPÉÆÃ’ MAzÀĪÀgÉ®PÀë zÁngÀÄvÀÛzÉ!! ªÁíªï! JAvÀºÀ ªÀÄzsÀÄgÀ PÀ£À¸ÀÄ!

»ÃUÉ §gÉAiÀÄĪÁUÀ vÀlÖ£É £É£À¥ÁUÀĪÀÅzÀÄ GqÀĦAiÀÄ PÀÄ.UÉÆÃ. EªÀgÀÄ `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’UÉ ¹PÀÌ D¹Û. ¥Àæwà ¸ÀAaPÉAiÀÄ 20 - 50 ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj ºÀt PÀè¥ÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÀ½¸ÀĪÀ CªÀgÀ ªÉÊRj EzÉAiÀÄ®è, AiÀiÁªÀ CAUÀr ªÀiÁ°PÀgÀÆ vÀ¯É vÀVθÀ¨ÉÃPÀÄ. CºÀAPÁj ¥ÀwæPÁ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ §UÉÎ £À£ÀVgÀĪÀ PÉlÖ ¨sÁªÀ£É PÉ®ªÉǪÉÄä ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À M§â£Éà M§â ¥ÀwæPÁ ªÀiÁgÁlUÁgÀ¤AzÁV ªÀiÁAiÀĪÁV©qÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁPÉ UÉÆvÉÛãÉÆÃ? ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉÃ¥ÀgÀÄ ©¸ÁPÀĪÀ F ¢ÃQëvï JA§ AiÀÄĪÀPÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÉÆÃr! 50 jAzÀ 100 ¥ÀæwUÀ¼ÀªÀgÉUÉ M§âAnUÀ£ÁV ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’AiÀÄ gÀÄa »r¹gÀĪÀ FvÀ£À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉUÉ £À£Àß ¸É®Æåmï! ªÉÄÃ¯É ºÉýgÀĪÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀAvÉ ¥Àæwà HgÀ®Æè M¨ÉÆâ§âgÀÄ EgÀÄwÛzÀÝgÉ £Á¤ÃUÀ eÁPï¥Ámï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ.

EzÉ®è ªÀiÁgÁlzÀAUÀ¼ÀzÀ°è £Á£ÀÄ £ÀqɹzÀ dmÁ¥ÀnAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. E£ÀÄß £Á£ÀÄ ¤jÃQë¹AiÉÄà EgÀzÀ ¥ÉÃfAUï (¥ÀÄlUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ) ªÀÄA¢UÀ¼À ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀ eÉÆÃqÀuÉ (r.n.¦)PÁgÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½AzÁV ¥ÀwæPÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÉÆgÀ§gÀĪÀÅzÀÄ Cwà zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ.

EµÉÖ®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉ¸Àj£À°è CAPÀtUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, «£Áå¸À, ªÀÄÄR¥ÀÄl §gÀºÀ, ªÀåAUÀåavÀæUÀ¼ÀÄ, eÁ»ÃgÁvÀÄ, ¥Àæ¸ÁgÀt J®èªÀ£ÀÆß KPÁAVAiÀiÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. £À£ÉÆßA¢UÉ EzÀÝzÀÄÝ GvÁìºÀ ªÀiÁvÀæ. F ºÀ£ÉßgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¥ÀlÖ §ªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è PÁt¸ÀÄwÛzÀÝgÉ E£ÀßµÀÄÖ ¸ÉÆÃvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÉÆà K£ÉÆÃ! ºÁ¸Àå£Àl ªÀiÁ£À¹PÀªÁV JµÉÖ PÀÄVÎgÀ§ºÀÄzÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß £ÀV¸À¯ÉèÉÃPÀÄ. £À£Àß ¹ÜwAiÀÄÆ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ.

¥Àæw ¨Áj £Á£ÀÄ PÀĹzÁUÀ®Æ CzÁågÀzÉÆà ¥sÉÆãï PÀgÉUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀwæPÉAiÀÄ §UÉÎ MAzÀµÀÄÖ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ. ¤ªÀÄUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EzÀÄ ¤d. £À£ÀUÉ ªÉÄÃf£À ªÉÄðgÀĪÀ F ºÀvÀÄÛ ºÀƪÀÅUÀ½AzÀ ¹QÌzÀµÀÄÖ ¸ÀÆàwð ¨ÉÃgÉ®Æè ¹QÌ®è. F ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ £ÀUÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛªÉ. JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ »AzÉ HnUÉ ºÉÆÃVzÀÝ UɼÉAiÀÄgÉƧâgÀÄ vÀAzÀÄPÉÆlÖ F ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß £ÀUÀÄvÀÛ¯Éà EªÉ! EªÉ®è £À£ÀUÉ JPïìmÁæ ªÉÄʯÉÃeï PÉÆqÀĪÀ ¸ÀÆ¥Àgï ¥ÉmÉÆæïï EzÀÝAvÉ.

£Á£ÀÄ ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÉÝãÉ. `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’ £À£Àß zÀĸÁìºÀ¸À. F zÀĸÁìºÀ¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ £Á£ÉÆAzÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉÝãÉ. £Á£ÀÄ ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ ±ÀæªÀÄ, ªÀå¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß CzsÁðAVUÉ ¢£Á PÀuÁÚgÉ PÁt¸À¨ÁgÀ¢vÀÄÛ (ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà PÀZÉÃj EvÀÄÛ), JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄzÁV £ÀAiÀiÁ ¥ÉÊ¸É DzÁAiÀÄ«®èzÀ F ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀt «¨sÁUÀzÀ¯ÉÆèA¢µÀÄÖ zÀÄr¹zÉÝ. EªÉgÀqÀÄ vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀPÉÌ £À¤ßAzÀ ¸ÁzsÀåªÉà EgÀ°®è JA§ ªÀiÁvÀÄ ¨ÉÃgÉ ©r.

F MAzÀÄ ªÀµÀð ¥ÀÆwðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ZÀAzÁzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÁzÁgÀgÉà PÁgÀt. £À£ÀUÉ ZÉ£ÁßV UÉÆvÀÄÛ. C£ÉÃPÀ ZÀAzÁzÁgÀjUÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAaPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄlÖzÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀPÉÌ CAZÉPÀZÉÃjAiÀįÁèUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀªÉà PÁgÀt EAzÀÄ ºÉý ¤«ÄäAzÀ PÀëªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÀPÉƼÀî¯ÉÃ?

K£Éà EgÀ°. ºÀ¢£ÉüÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ ºÉÆgÀVzÀÄÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄ §AzÀÄ zÉñÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉUÀ¼À°è EgÀzÀAvÀºÀ ¥ÀwæPÁ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ NzÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄUÀ½UÉ vÉÆÃj¹zÉÝãÉ. D ªÀÄnÖUÉ £Á£ÀÄ AiÀıÀ¹é. ºÀ®ªÁgÀÄ NzÀÄUÀjUÉ ¥ÀwæPÉ ZÀlªÁVzÉ JAzÀÄ PÉýzÉÝãÉ. F C®à PÁ®zÀ¯Éèà `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’ EvÀgÀ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ, §gÀºÀUÁgÀjUÉ, ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÀAvÀÆ ©ÃUÀĪÀ «µÀAiÀĪÉ. £À£Àß NzÀÄUÀgÀÄ ªÁgÉPÉÆÃgÉAiÀÄ zsÁnAiÀįÉèà §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ, ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ! »ÃUÉ ºÉªÉÄä ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À¶ÖªÉ. C£ÉÃPÀ GvÀÛªÀÄ QjAiÀÄ §gÀºÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ºÀ¤UÀ«UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀĹzÉÝêÉ. ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃzÀ C£ÉÃPÀ »jAiÀÄ §gÀºÀUÁgÀgÀ£ÀÆß ªÀÄvÀÄÛ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀgÀ£ÀÄß ¸Àäj¹zÉÝêÉ.

¸ÀĪÀÄä£É PÀ¼ÉzÀ J¯Áè ¸ÀAaPÉUÀ¼À ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ« £ÉÆÃr. ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀPÀæzÀȶÖUÉ ©Ã¼ÀzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è. `¨sÀAiÀÄ«®èªÉ? K£ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉÃ?’ JAzÀÄ PÉüÀĪÀªÀjUÉ `ºÁ¸Àå ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉAiÉÄà CzÀÄ’ C£ÀÄßvÉÛãÉ.

`ªÁgÉPÉÆÃgÉ’UÉ £Á£ÀÄ ¤jÃQë¸ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ ¹QÌzÉ. CzÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. ªÉÄʸÀÆj£À `¥Áè£Émï JPïì’, ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï, Dqï¯Áå¨ïì, gÀªÀÄt²æà ºÉÆÃmɯï, PÀ£ÁðlPÀ «zÀÄåvï ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ, mÉÊ¥À£ï gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ eÁ»ÃgÁvÀÄzÁgÀgÀ PÁ°UÉ CqÀةüÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð«zÀÄ.

E£ÀÄß ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀgÀÆ `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’ JA§ ¥ÀwæPÉAiÀÄ £É£À¥ÁzÁUÀ¯É¯Áè vÀ¥ÀàzÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀgÀÄ. ºÀj±ÀÑAzÀæ (ºÀjtÂ) ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ï. EªÀgÉÆA¢UÉ ZÀAzÁzÁgÀgÀ£ÀÄß PÀÆr ºÁPÀĪÀ°è «±ÉõÀ D¸ÀQÛ vÉÆÃj¹zÀ GqÀĦAiÀÄ C±ÉÆÃPïPÀĪÀiÁgï, PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÉnÖ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ©AzÀÄ ±ÉuÉÊ, PÁPÀð¼ÀzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ DZÁgï, wÃxÀðºÀ½îAiÀÄ gÀªÉÄÃ±ï ±ÉnÖ, PÁgÀªÁgÀzÀ UÀAUÁzsÀgï »gÉÃUÀÄwÛ, ¥ÀÄvÀÆÛj£À ªÀÄuÉïÁ ±Á¹Ûç, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À f.J£ï.ªÉÆúÀ£ï, «£ÀAiÀÄ ªÀÄ°è, gÀÆ¥À ±ÉnÖ, vÀÄAPÀÆj£À £ÁUÀgÁd zsÀ£Àå, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À CgɺÉÆ¼É ¸ÀzÁ²ªÀgÁªï ºÁUÀÆ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ dAiÀÄgÁªÀÄ GqÀÄ¥À, gÁA UÉÆÃ¥Á¯ï, CªÀÄÈvï, zÉëzÁ¸ï ¸ÀĪÀtð, ¸ÀÈd£ï, J¸ï.J¸ï.D£ÀAzï, PÉ.Dgï.¸Áé«Ä, £ÀgÉÃAzÀæ, J¯ï.J£ï.gÁªï, £ÁUÀ£Áxï, «.UÉÆÃ¥Á¯ï, n.¢ªÁPÀgï, eÉêÀiïì ªÁeï, ¦. ªÀĺÀªÀÄäzï, ±ÉʯÉñï, ¸Àwñï PÁ£ÀvÀÆÛgï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ£É߯Áè £Á ºÁåAUÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°!

PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ. PÀȵÁÚ¥Àðt CAzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃr. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ `ªÁgÉPÉÆÃgÉ’ ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä §A¥Àgï ¸ÀAaPÉAiÀiÁV ºÉÆgÀ§gÀ°zÉ. ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÆ EzÉ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ZÀAzÁzÁgÀgÀ ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

£À£Àß §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ¼À PÀ£À¸ÁVzÀÝ EAvÀºÀ MAzÀÄ avÀæ «avÀæ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä £ÉgÀªÁzÀ ¥ÀæwAiÉƧâ NzÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄ«UÉ, CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV ¸ÀªÀĸÀÛ ZÀAzÁzÁgÀjUÉ £À£Àß DwäÃAiÀÄ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.


¥ÀæPÁ±ï ±ÉnÖ

¸ÀA¥ÁvÀPÀ, ªÁgÉPÉÆÃgÉ


Monday, January 18, 2010

Tuesday, January 5, 2010

¥ÀAZï CªÀÄÈvÀ

»ÃUÉÆAzÀÄ PÀ¯É0iÀÄ ©ü...ÃPÀgÀ PÉÆ¯É !

ªÁgÉ PÉÆÃgÉ ¥ÀwæPÉ EgÀĪÀÅzÉà EzÀPÉÌ. £ÁªÀÅ ¸ÀÄvÀÛ £ÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀĪÀ 0iÀiÁªÀÅzÉà jÃw0iÀÄ C£Áå0iÀÄ, zsÉÆÃgÀuÉ, ¯ÉÆ¥À

zÉÆõÀUÀ¼ÀvÀÛ ¨ÉÆlÄÖ ªÀiÁr £ÀUÀÄvÉÛêÉ. NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß £ÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, JZÀÑj¸ÀĪÀÅzÀÆ £ÀªÀÄä GzÉÝñÀ.

FUÀ F §gÀºÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀuÉ- EAr0iÀÄ£ï E£À¹ÖlÆmï D¥sóï PÁgÀÆÖ¤¸ïÖ £ÀqɹzÀ CªÉÆÃWÀ CAvÀgÁæ¶ÖçÃ0iÀÄ ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæ ¸ÀàzsÉð 0iÀÄ ¥sóÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ.

£ÀªÀÄUÉ ¸ÀàzÁð «eÉÃvÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ z˨sÁðUÀå ¹QÌvÀÄ. £ÉÃgÀªÁV MAzÉà ªÀiÁw£À°è ºÉüÀĪÀÅ¢zÀÝgÉ LL¹ F ¸ÀàzsÉð K¥Àðr¹ ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæ PÀ¯É0iÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÁÝgÉ! CzÀÆ JAvÀºÀ PÉƯÉ0iÀÄAwgÀ? PÉÆaÑ PÉÆaÑ ©üÃPÀgÀ PÉÆ¯É ! EzÀgÀ »AzÉ ¤tð0iÀÄPÁgÀgÁzÀ ¤ªÀÈvÀÛ £Áå0iÀiÁ¢üñÀ ªÉAPÀmÁZÀ®0iÀÄå, £ÉÊdå PÀ¯Á«zÀ CAzÁ¤ ºÁUÀÆ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀ PÉñÀªï ªÀÄwÛvÀÛgÀgÀÄ ±Á«ÄïÁVzÁÝgÉAzÀÄ RavÀªÁVzÉ. «eÉÃvÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ ¤tð0iÀÄPÁgÀgÀÄ ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæ PÀ¯É0iÀÄ ªÀÄnÖUÉ C«zsÁåªÀAvÀgÁVgÀĪÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ.

«eÉÃvÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÀAQê¥ÀÛ ºÀuɧgÀºÀ E°è PÉÆqÀ¯ÁVzÉ [ EzÀjAzÀ ¤tð0iÀÄPÁgÀjUÉ £ÁaUÉ, CªÀªÀiÁ£ÀªÁzÀgÉ £ÁªÀÅ dªÁ¨ÁÝgÀgÀ®è ]

ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£À ¹AUï

¥ÀzsÀªÀÄ : EgÀĪÀ §ºÀĪÀiÁ¤vÀ PÀÈwUÀ¼À°è ±ÉÃPÀqÁ 25gÀµÀÄÖ M¥À৺ÀÄzÁzÀAvÀºÀ PÀÈw EzÀÄ. PÀĸÀÄj PÉ®¸À ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßVzÉ. ¹AUÀgÀ ªÀÄÆUÀ£ÀÄß C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV zÉÆqÀØzÁV gÀa¹zÁÝgÉ. UÁA¢ü PÀ£ÀßqÀPÀ ºÉÃUÉ §AvÀÄ?[UÁA¢üêÁ¢ ? ºÀ.. ºÀí ºÀí..] CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ ¥ÉÇzÉ ºÀħÄâ J°è ?

¢éwÃ0iÀÄ : EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£ï ¹AUï ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃzÁgÀÄ! ºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃlzÀ £ÀqÀÄªÉ K£ÁVzÉ ?

vÀÈwÃ0iÀÄ : F avÀæzÀ®èAvÀÆ ¹AUÀgÀ£ÀÄß ¤zsÁðQëtåªÁV ªÀÄÄR¥ÀjZÀ0iÀÄ«®èzÀAvÉ PÉÆ¢zÁÝgÉ’ !

¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀªÁV PÉÆlÖ ªÀÄÆgÀÆ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÉÊdå PÀÈwUÀ¼ÀÄ !!

¸ÉÆä0iÀiÁ UÁA¢ü

¥ÀæzsÀªÀÄ / ¢éwÃ0iÀÄ/ vÀÈwÃ0iÀÄ F ªÀÄÆgÀ£ÀÆß £ÉÊdå avÀæUÀ¼ÀÄ JA§ PÁgÀtPÁÌV ¸ÀàzsÉð¬ÄAzÀ¯Éà ºÉÆgÀVqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.

¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ RArvÀªÁV0iÀÄÆ ¥Àj¥ÀÇtð ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæUÀ¼À®è.

ªÀåQÛ0iÉƧâ¤UÉ GvÉàçÃQëvÀ gÀÆ¥À PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæ C£ÀÄßvÁÛgÉ. GvÉàçÃPÉë ªÀiÁrzÀgÀÆ ªÀåQÛ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆîĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. J®ègÀÄ w¼ÀPÉÆAqÀAvÉ CµÀÖPÉÌ CzÀÄ ¥Àj¥ÀÇtð ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæªÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÀåQÛ0iÀÄ ¥ÀjZÀ0iÀĪÀ£ÀÄß «²µÀÛ jÃw0iÀÄ°è ¥Àæw©A©¸À¨ÉÃPÀÄ. D0iÉÄÌUÁgÀgÀÄ EzÀ£Éß®è UÀªÀĤ¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀjUÉ ±ÀÄzÀÞ C£Áå0iÀÄ J¸ÀVzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. F PÀ¯É0iÀÄ°è PÀ¼ÉvÀÄ, PÉƼÉvÀÄ, CzÀgÀ £ÀgÀ£ÁrUÀ¼À£ÀÄß §®è ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀjUÀAvÀÆ vÀÄA¨Á£Éà £ÉÆêÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.

LL¹ E°è ªÀgÉUÀÆ ªÉÄZÀÄÑUÉ0iÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ¤d. DzÀgÉ FUÀ EAvÀºÀ CZÁvÀÄ0iÀÄð ªÀiÁr JqÀ«gÀĪÀÅzÀÄ CµÉÖà ¤d. ªÀåAUÀåavÀæPÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåAUÀåavÀæ PÀ¯É0iÀÄ GzÁÞgÀPÉÌà «ÄøÀ¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÝ0iÉÄà »ÃUÉ ªÀiÁrzÀgÉ ºÉÃUÉ ¸Áé«Ä ?!

¥Á¥À, ªÀåAUÀåavÁæ©üªÀiÁ¤0iÀiÁVgÀĪÀ PÁAUÉæ¸ï CzsÀåPÀë Dgï. «. zÉñï¥ÁAqÉ vÀ£Àß ¢ªÀAUÀvÀ vÀAzÉ0iÀÄ £É£À¦UÉAzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÁV ªÀÄÆgÀĪÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¤ÃrzÁÝgÉ! [ ¥ÀæzsÀªÀÄ- 1 ®PÀë /¢éwÃ0iÀÄ- 50 000 /vÀÈwÃ0iÀÄ-10000 /gÀÆ 5000 ªÀÄÆgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ] DzÀgÉ LL¹ ªÀiÁrzÉÝãÀÄ ? £ÉÊdå PÀ¯Á«zÀjUÉ ¸ÀÄ¥Áj PÉÆlÄÖ ªÀåAUÀå¨sÁªÀavÀæ PÀ¯É0iÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr¹zÁÝgÉ !

Ø ¥ÀæPÁ±ï ±ÉnÖ, ¸ÀA¥ÁvÀPÀ, ªÁgÉ PÉÆÃgÉ

[ªÁgÉ PÉÆÃgÉ 0iÀÄ d£ÀªÀj ¸ÀAaPÉ0iÀÄ°è ¥ÀæPÀnvÀ §gÀºÀ ]

MURDER OF THE CARICATURING ART

Our magazine always stood against all kinds of unfair and idiotic practices around us. The provocation for this write-up is the results of International Caricature Competition organized by Indian institute of Cartoonists.

Unfortunately, we happened to see those prize winning entries. It was a clear case of ‘murder’ of the caricature art form ! Undoubtedly, Rtd. Judge Mr. Venkatachalayya, artist Andani and cartoonist Keshav were responsible for this tragedy. What more can we expect when these three caricature illiterate persons become the judges !

A review of these prize winning works would turn their heads down.

Section- Manmohan Singh

First prize: Except for its detailed work, this one is not at all a perfect caricature.The nose is unnecessarily distorted so big. Why Gandhi specs? [ Is it Gandhism ? ha ha ha.. ] His bushy eyebrows are missing.

Second prize : Mr Manmohan Singh might fall flat if he happened to see this one ! What is the ‘hole’ thing between forehead and turban ?

Third prize : Here Mr Singh was butchered beyond recognition !

All those 3 consolation entries are realistic portraits !

Section - Sonia Gandhi

First, second and third prize winning entries should have been kept out of the competition itself for it’s realistic approach. All 3 are neat portraits!

These 3 consolation winning works are not perfect ones.

Now, what is a caricature after all ? A portrait ? No way ! Or is it just an

exaggeration face of a person ? Exaggeration of face is okay to some extent.

A perfect caricaturist would show the distorted face as well as something about

the person.

But judges here simply ignored all this . It’s a big humiliation for those who believed

in caricaturing.

IIC did a lot of valuable programmes so far. But now it lost it’s respect with this

blunder. Poor R V Deshapande, President of Congress has donated Rs3,50,000 as

the prize money. Sadly, the money was spent to hire realistic artists to murder this

great art !

PRAKASH SHETTY

Editor, Vaare Kore, a kannada humour monthly

[ The above article has appeared in VAARE KORE January issue ]